بـــوی گـــل گــنــدم فرسوده ام از ماندن محصور در تمام ترس های کودکی اگر اراده ای بر این قرار باشد که مرا ترک کنی آرزو دارم ... سایه حضور سنگینت هنوز اینجاست و مرا تنها نمی گذارد گویا این زخمها نمی خواهند درمان شوند این درد بیش از اندازه حقیقی است چیزهای زیادی است که زمان نمی تواند آن را التیام ببخشند محمد معصومی http://masomimohammad.mihanblog.com 2018-12-15T12:03:02+01:00 text/html 2018-11-13T18:04:36+01:00 masomimohammad.mihanblog.com محمد معصومی دوست واقعی http://masomimohammad.mihanblog.com/post/120 یک دوست واقعی کسی است که همه چیز را در مورد شما می داند اما باز به شما عشق می ورزد text/html 2018-05-01T10:56:33+01:00 masomimohammad.mihanblog.com محمد معصومی زن دست دیده و دل هر دو فریاد http://masomimohammad.mihanblog.com/post/119 زدست دیده و دل هر دو فریاد<div>که هر چه دیده بیند دل کند یاد</div><div>بسازم خنجری نیشش زفولاد</div><div>زنم بر دیده تا دل گردد آزاد</div> text/html 2018-03-05T18:21:51+01:00 masomimohammad.mihanblog.com محمد معصومی کاش http://masomimohammad.mihanblog.com/post/118 کاش زندگی هم دنده عقب داشت text/html 2017-11-10T16:27:45+01:00 masomimohammad.mihanblog.com محمد معصومی زندگی http://masomimohammad.mihanblog.com/post/117 زندگی دفتری شعری است پر از شادی و غم<div><br></div><div>شعر من بی تو به آن قسمت شادش نرسید</div><div>حسین فروتن</div> text/html 2017-05-11T14:45:30+01:00 masomimohammad.mihanblog.com محمد معصومی پشت پنجره http://masomimohammad.mihanblog.com/post/116 پشت این پنجره جز هیچ بزرگ چیزی نیست<div>قصه اینجاست که باید بود باید خواند</div><div>پشت این پنجرها باز هم باید ماند</div><div>و نباید که گریست</div><div>باید زیست</div><div>حسین پناهی</div><div><br></div> text/html 2017-04-13T08:35:52+01:00 masomimohammad.mihanblog.com محمد معصومی انصاف نیست http://masomimohammad.mihanblog.com/post/115 انصاف نیست دنیا آنقد کوچک باشد که آدمهای تکراری را هر روز ببینی&nbsp;<div>و آنقدر بزرگ باشد که آن کسی که دلت میخواهد حتی یه بار نبینی</div><div><br></div><div>بهومیل هرابال</div> text/html 2017-03-25T22:28:55+01:00 masomimohammad.mihanblog.com محمد معصومی دلتنگ گذشته http://masomimohammad.mihanblog.com/post/114 چقد زود گذشت سال و چقدر زود میگذرند این روزها.دلتنگ گذشته ام روزهای که بدون تو می گذشت<div>چقد دلم هوای روزهای دارد که در پاییز دلگیرش صدای خس خس برگها مرا تا عمق وابستگی به بهار پیش می بردند</div><div>امروز &nbsp;دلم به حال دیروزهای سوخت که هوای مدرسه دلم را اکنده میکرد از دلهره و امید چه تضاد قشنگی بود</div><div>آدم که بزرگ میشه همه چی همراه با سن هم بزرگ میشه غمها و و مشکلات هم انگار دست به سن چسپیده اند و نمی خواهند</div><div>او را ترک کنن.این روزها هوای دلم چقد شبیه روزهای اول پاییزه .روزهای که برگ های زرد کم کم از هوای بالا به زمین&nbsp;</div><div>می ریزند و در زیر پای آدما خرد میشوند</div><div>این روزها چقد احساس می کنم که روز اول مهرماست</div><div>با آرزوی سای خوبی سرشار از سلامتی و خوبیها<br><div><br></div></div> text/html 2017-01-18T21:41:02+01:00 masomimohammad.mihanblog.com محمد معصومی آدمها http://masomimohammad.mihanblog.com/post/112 آدمها شبیه حرفهایشان نیستند<div>ساده لوح نباش</div><div>هیچ کس دیگری را برای چیزی که هست دوست ندارد</div><div>علاقه آدمها به هم بر اساس نیازشان است نیازهای که شاید روزی آدم دیگری پاسخی بهتر برایشان داشته باشد</div><div>بعد تو رها و فراموش می کنند</div><div>عجب دنیای مسخره ایست دنیای آدم ها</div><div>گاهی وقتا آدم از آدم بودن خودش حالش بهم میخوره</div> text/html 2016-09-27T07:21:13+01:00 masomimohammad.mihanblog.com محمد معصومی دلم http://masomimohammad.mihanblog.com/post/111 دلم سکوت میخواهد<div>خسته از این همه هیاهوی شهر</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2016-09-20T05:55:21+01:00 masomimohammad.mihanblog.com محمد معصومی مترسک ها http://masomimohammad.mihanblog.com/post/109 مترسک عا رو نه شبیه گرگ ها ساخته اند<div>نه شبیه شیرها و پلنگها</div><div>به گمانم ترسناک تر از انسانها چیزی پیدا نکرده اند</div> text/html 2015-05-23T17:42:06+01:00 masomimohammad.mihanblog.com محمد معصومی ماهی تنگ بلور http://masomimohammad.mihanblog.com/post/106 <font size="3">همزبون خوب من یه ماهی قشنگ بود</font><div><font size="3">ولی امروز میدونم دلش همیشه تنگ بود</font></div><div><font size="3">ماهی تنگ بلور سنگ صبور من بود</font></div><div><font size="3">زندون تنگ ماهی تنگ بلور من بود</font></div><div><font size="3">چشماش یه حرفی میزد</font></div><div><font size="3">انگار یه چیزی کم داشت</font></div><div><font size="3">اون پولک های روشن</font></div><div><font size="3">رنگ غبار و غم داشت</font></div><div><font size="3">با سر میزد تو شیشه</font></div><div><font size="3">دور خودش می چرخید</font></div><div><font size="3">گم میشد اشکاش تو آب</font></div><div><font size="3">چشماش منو نمیدید</font></div><div><font size="3">وای که نمی دونستم</font></div><div><font size="3">تاب قفس نداره</font></div><div><font size="3">یه روز رفتم سراغش</font></div><div><font size="3">&nbsp;دیدم نفس نداره</font></div><div><font size="3">براش گریه میکردم</font></div><div><font size="3">&nbsp;ولی چشاش نمی دید</font></div><div><font size="3">انگار تو اون لحظه ها&nbsp;</font></div><div><font size="3">خواب دریا رو می دید</font></div><div><font size="3">انگار می گفت که ماهی</font></div><div><font size="3">توی دریا قشنگه</font></div><div><font size="3">ماهی تنگ بلور یه ماهیه دلتنگه</font></div><div><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اردلان سرفراز</font></div><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2015-04-06T22:23:40+01:00 masomimohammad.mihanblog.com محمد معصومی بهانه http://masomimohammad.mihanblog.com/post/105 <span style="font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">بهانه هایت برای رفتن چه بچه گانه بود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">چه بیقرار بودی زودتر بروی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">از دلی که روزی بی اجازه وارد آن شده بودی…</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">من سوگوار نبودنت نیستم !!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">من شرمسار این همه تحملم&nbsp;</span> text/html 2015-03-25T15:14:03+01:00 masomimohammad.mihanblog.com محمد معصومی تاک http://masomimohammad.mihanblog.com/post/101 <font size="3" face="impact">درخت مو</font><div><font face="impact" size="3"><br></font><div><font size="3" face="impact">دیوار را انکار می کند</font></div><div><font size="3" face="impact"><br></font></div><div><font size="3" face="impact">در جستجوی نور</font></div><div><font size="3" face="impact"><br></font></div><div><font size="3" face="impact">پنجه نازک سبزش</font></div><div><font size="3" face="impact"><br></font></div><div><font size="3" face="impact">به همه چیز بند میشود</font></div><div><font size="3" face="impact"><br></font></div><div><font size="3" face="impact">به هر درز یا شکاف</font></div><div><font size="3" face="impact"><br></font></div><div><font size="3" face="impact">به هر گوشه یا کنار</font></div><div><font size="3" face="impact"><br></font></div><div><font size="3" face="impact">انگشتان نازک کودکانه اش</font></div><div><font size="3" face="impact"><br></font></div><div><font size="3" face="impact">دست مادرانه هر چیزی را می چسپد</font></div><div><font size="3" face="wingdings"><br></font></div><div><font size="3" face="wingdings">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">jak divis</font></div><div><br></div> </div> text/html 2014-10-27T07:13:55+01:00 masomimohammad.mihanblog.com محمد معصومی رنگین کمان http://masomimohammad.mihanblog.com/post/96 <font size="3">ابر اخم هایش را درهم کشید</font><div><font size="3">وقتی به جستجوی نور خیره شدم بر آسمان</font></div><div><font size="3">حتی غنچه روی خود ز من پوشید</font></div><div><font size="3">در حسرت شره های ریزش باران</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;jak divis</font></div> text/html 2014-08-26T09:59:06+01:00 masomimohammad.mihanblog.com محمد معصومی چقدر سحته http://masomimohammad.mihanblog.com/post/95 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">چقدر سخت است زیستن</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">برای گلی که</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در حاشیه جدول سیمانی متولد شده</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">و رشد می کند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در هوای مانده شهر</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">jak divis</font></div>